Vindkorrigert Resultatberegning (VkR)

Se min nye Regatta hovedside

Bruk av måltall er selvfølgelig for å gi rettferdighet slik at ikke de raskeste båtene vinner bestandig.

Men i regattaer med mye vindstille, vil båter med lavt måltall kunne bli så favorisert at det blir de som er “nødt” til å vinne.
Vi er da tilbake til et system som er like, eller ofte mer, urettferdig enn at første båt i mål vinner.
For båtene som kommer først i mål og mener at de har seilt godt,
føles det ekstra urettferdig at de på korrigert tid blir slått med timer av de båtene som kommer sist i mål.

I avtagende vind i slutten av en seilas så favoriseres de raske båtene. VkR kompensere for dette.

I mye vind, blir de store båtene favorisert da måleregelen er beregnet for gjennomsnittlig vind som er moderat styrke.
I mye vind får da de store båtene uttelling for lang vannlinje.
VkR kompenserer for dette da matematikken ikke skiller på om det er forholdene eller måltallene som forårsaker skjeve resultater.

Når forholdene er jevne blir resultater beregnet på vanlig Korrigert Tid (måltall x seilt tid) et rettferdig resultat.

Tilbake til Regatta hovedside

******************’

VkR er en forbedret måte å beregne korrigert tid på.
Dette er en ren matematisk måte å behandle resultatene på og er utviklet av Nils Nordenstrøm for KNS og den Nordiske LYS komiteen.
Det denne metoden gjør, er at den matematisk justerer slik at alle nivåer av måltall skal ha like sjanser.

Men helt rettferdig blir det ikke så lenge båtene ikke er identiske.
Det gjelder både hvordan måltallene lages og hvordan resultatene beregnes.
Og forhold vil favorisere noen båter uansett hvordan vi gjør det.
Dette må vi ha i minne og ikke ta dette altfor alvorlig.
Men likevel bør gjøres det mest mulig rettferdig så det blir spennende å konkurrere og ikke bare en fin dag på fjorden.

Er forholdene jevne under hele seilasen, blir resultatlisten lik med VkR og Korrigert Tid.
For “Over all” skal det ikke mye ujevne forhold til for at det blir meningsløst med Korrigert Tid.
Med liten spredning i måltallene i hver klasse blir det også mindre forskjell på beregningsmetodene så lenge forholdene er nokså jevne.

Tilbake til Regatta hovedside


Diagrammene under viser problemstillingene og hvordan VkR virker.

 

Hollendern 2010

I denne seilasen var det svært lite vind i det meste av seilasen. 5 av 10 båter brøt.

Det kom litt mere vind på slutten. Det førte til at etter å ha seilt lenge, kom båtene i mål med svært liten tidsspredning.


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: C:\Users\Jeppe Jul Nielsen\Pictures\,VkR Bilder\Hollendern_2010_Seilt_Tid.jpg

På Seilt Tid Diagrammet ser vi at båtene kom i mål tett på hverandre (tilnærmet horisontal trendlinje).

Dog har båten med 0,98 kommet før 1,03 & 1,25.Korrigert Tid Diagrammet ser vi at trendlinjen er sterkt stigende; rekkefølgen bestemmes helt tydelig av VET tallet (lave tall blir favorisert)
Det er vel lite sannsynlig at seilkunnskapen er omvendt proporsjonal med VET tallet?

Tiden går likt for alle. Når båtene ligger stille, så vil båtene med lavt måltall har tjene på korrigert tid.

Bemerkelsesverdig nok ser vi at alle ligger veldig nær trendlinjen. Det betyr at alle har seilt nesten like godt (dog kanskje tilfeldig?)

Hvem skal kåres til vinner? Korrigert tid? Første båt i mål? Eller:?VkR beregningen legger Trendlinjen horisontal og fjerner således favoriseringen etter forholdene.
VkR ble ikke brukt som offisiell liste i Hollendern 2010 da det helst skal være 7 deltagere for å bruke VkR.
En modifisert beregning brukt, vinner etter Korrigert Tid og nr 2 den beste etter VkR.
Kanskje kunne ren VkR vært brukt likevel siden alle båtene ligger meget nær trendlinjen på korrigert tid?

 

Færdern 2010

I denne regattaen var det variable vind, lite vind i starten, men opp i kuling på slutten av seilasen.


Trendlinjen på Seilt Tid er sterkt fallende som den skal være.
Vi ser også at flere båter ligger et stykke fra trendlinjen. Dette er naturlig da ikke alle seiler like godt bestandig.


Korrigert Tid viser trendlinjen hvordan denne beregningen favoriserer de små båtene.
Dette kommer her av at det var mye friskere vind på slutten av seilasen enn gjennomsnittet for hele seilasen.


VkR gir alle måltall likere sjanse. De to båtene med 0,85 & 0,86 vinner like fullt, meget fortjent.

 

Moss 2009
I denne regattaen var det, som ikke uvanlig, veldig lite vind i begynnelsen.
Vinden kom etter at de fleste hadde rundet kryssmerket ved Larkollen.
Det skulle egentlig være 2 runder men det ble avkorting da noen var redd for at de siste ikke skulle rekke festen.
Vinden økte bare på og seilasen i frisk vind ble kort, kun en slør og en lens til mål.


Trendlinjen på Seilt Tid er sterkt fallende som den skal være.
Men legg merke til at det er ganske stor spredning vekk fra trendlinjen.
Lite vind er krevende regattaseiling og det er mere loddtrekning.
Det var også noen større skøyter med lite seil og lavt måltall som jo trenger mere vind.


Her på Korrigert Tid ser vi at de fire høyeste måltallene (Godbonden, Taralden, Venus og Raak) blir de fire siste på “Over all”.
Det vel lite sannsynlig at disse 4 båtene var de dårligste i denne regattaen?
Det som redder dette litt er klasseinndelingen. Venus vant foran Godbonden og Raak.


Med VkR hadde det blitt litt omrokkeringer i de fleste klassene.
Og “Over all” ville Venus ha rykket opp fra 18 (av 22) til 10 og Raak fra 22. (siste) til 13.

 

Færdern 1996

I denne regattaen var det lite vind i starten av seilasen. Da de første båtene hadde rundet og kommet seg godt inn fjorden, kom sønnavinden (solgangsbris).
De som hadde rundet sist eller blitt liggende i vindstille og motstrøm, fikk nå en rask lens til mål.

 

Seilt Tid diagrammet ser vi også at noen båter er langt fra trendlinjen.
De over har seilt dårlig og de under har seil bra.


Korrigert Tid diagrammet ser vi trendlinjen går kraftig oppover, sterk favorisering av lave måltall.
Se på f.eks 0,81 båten som ikke var kjent for å seile godt. Men hyggelig at de også fikk en 1ste premie en gang.
Høye måltall er ganske sjanseløse, se f.eks. på 1,03 - 1,07. Måltallet bestemmer plasseringen mer enn hvordan du har seilt.


VkR – Legg merke til hvor 0,95, 1,00 og 1,03 - 1,07 havner på korrigert tid kontra VkR tid.
Her ses det tydelig hvilke båter som har seilt mye bedre eller dårligere (under/over) enn gjennomsnittet/trendlinjen.

Hollendern 2004

I denne regattaen blåste det stiv kuling. De fleste båtene utenom RS’ene seilte med redusert seilføring.
Dette var før alle hadde måltall for reduserte seilføringer, så de små båtene sjanseløse da KNS også hadde satt alle i samme klasse.
I disse diagrammene har jeg imidlertid brukt de nye måltallene for reduserte seilføringer.


Seilt Tid viser hvor mye fortere de store båtene seilte (synkende trendlinje).


Korrigert Tid ser vi at det her er de store båtene som er favorisert. Trendlinjen er tydelig synkende.
Dette kunne vært fordi vinden hadde minket på slutten, men i dette tilfelle var det en annen grunn.
Måltallene er beregnet for moderate vindforhold. I mye vind har da de store båtene for lavt måltall.
VkR kompenserer for dette da matematikken ikke skiller mellom favorisering pga vindforhold eller om det er måltallene som har feil nivå.


Med VkR ser vi at båtene med lavt måltall rykker oppover.

Moss 2010

Også i denne Mosse-regattaen var det lite vind i starten. Men vinden kom etter hvert og det var to runder.
Legg merke til at svært mange båter ligger langt fra trendlinjen. Ujevne prestasjoner, typisk for lite vind og kanskje noen ustoffede båter.


Seilt Tid viser hvor mye fortere de store båtene seilte (synkende trendlinje).


Korrigert Tid ser vi igjen en stigende trendlinje (små båter favoriseres).


VkR ble brukt i denne regattaen. Det førte til noen omrokkeringer innen klassene,
men det kunne vært mer om ikke det var så ujevn seiling (mange båter langt fra trendlinjen)

Trebåtfestivalen 2010

Her var det mye vind. Kun Risør II og en mindre utenlandsk båt hadde toppseil.
Måltallene til de respektive seilføringene ble brukt.
VkR ble ikke brukt i denne regattaen.


Korrigert Tid ser vi at trendlinjen er svakt fallende. Dvs nær rettferdig resultat men noe favorisering av de større båtene.
Favoriseringen av de større båtene skyldes ikke avtagende vind, men at måltallet er beregnet på mindre vind.


VkR gjør ikke forandring på de 3 første plassene, men fra nr 4 rykker noen av de små båtene opp betydelig.
VkR ble ikke brukt i denne regattaen.

*************’’’’’’’’

Tilbake til Regatta hovedside

I 2010 ble VkR brukt i seilasene; Moss, Færdern.
Pga få båter i Hollendern (5) ble en modifisert beregning brukt, vinner etter Korrigert Tid og nr 2 den beste etter VkR.

**************’’’’’’

KNS og VkR. KNS brukte VkR systemet i Færdern og Hollendern for alle båtene i 1992 og 93.
Men de gikk vekk fra det av flere grunner:
- Sekretariatet klarte ikke helt å sette seg inn i hvordan dette virket. Bl.a. hengte de opp “foreløpige” resultater hvilket er meningsløst før siste båt i hver beregningsgruppe (bane) er i mål.
- Seilerne ble forvirret av at de “foreløpige” listene i enkelte tilfeller utropte “feil” vinnere. Seieren ble feilaktig feiret på forskudd.
- De fleste klassene i de store regattaene har svært liten spredning i måltall så beregningsmetoden blir da av underordnet betyding da man nærmest seiler skratch.

Men fortsatt brukes VkR for å kvalitetssikre regattaresultatene som er grunnlaget for LYS-tall fastsettelsen på alle moderne båter.

************’’’’’’’’’

VkR Beregningen Resultatlisten kan ikke beregnes før siste båt er i mål.
Mange båter gjør beregningen best. Det bør være minst 7 båter med og ikke noen måltall langt over eller under flertallet.
Båter som ”har rotet seg bort”, eller gjort svært smarte avgjørelser; “Outliers”, bør tas ut av beregningsgrunnlaget. Les om “Outliersher : http://en.wikipedia.org/wiki/Outlier
Båter uten målebrev og derfor VET = 2,00 eller 3,00 må også tas ut av beregningen.

Formelen for VkR ser slik ut:

Faktor F =

sum måltall x sum tid/antall båter - sum(måltall x tid)

Sum måltall x sum inverse måltall/antall båter – antall båter

VkR =

   F x (1 – 1 / VET)

VkR Tid =

   Seilt Tid + VkR

 

Se VkR Resultalister i Excel her eller i PDF her

Legg merke til at vanlig beregning av korrigert tid kan favorisere høye eller lave måltall hvis forholdene forandrer seg under seilasen.
Med VkR jevnes dette ut så alle måltall har samme sjanse til å hevde seg.

For skøytene som har en tildels stor spredning i måltallene innen klassene, har denne beregningsmetoden meget stor betydning for å gjøre resultatene mer rettferdig.
Man kan faktisk si at noen ganger er det mer urettferdig å bruke måltall enn skratch hvis ikke "VkR" ikke benyttes.

Hvis vindforholdene er helt stabile under regattaen, er det ikke så viktig/nødvendig å bruke denne metoden. Bortsett fra at VkR også jevner ut eventuell skjevhet i spredningene av måltallene.

Tilbake til Regatta hovedside

Tilbake til JJN hjemmesidewww.jul-nielsen.no

Oppdatert 31/1-2011
Jeppe Jul Nielsen

Trebåt: Konstruktør & Konsulent
Tyriveien 1 - 4956 Risør
Mob 9077 8929

Email:
jeppejul(at)online.no
OBS! ”@” er her erstattet med” (at)”så du må sette inn @ for at adressen skal virke.
 (Dette er gjort da visstnok virus og spam automatisk søker opp emailadresser på hjemmesider)

Tilbake til JJN hjemmesidewww.jul-nielsen.no